logo main
0

V košíku nemáte žiadne produkty

Všeobecné obchodné podmienky

DomovVšeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 E-shop je webové sídlo Prenajímateľa: www.peopia.sk
1.2 Prenajímateľom je obchodná spoločnosť peopia s.r.o., so sídlom Škoricová 2, Most pri Bratislave, 90046, IČO: 53 594 835, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  151178/B, telefón +421910968103, email: peopia@peopia.sk

1.3 Nájomcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vytvorí objednávku cez E-shop a ktorá si prenajíma Tovar prostredníctvom E-shopu.
1.4 Tovarom sa rozumie oblečenie, doplnky alebo akékoľvek iné produkty, ktoré je možné si prenajať prostredníctvom E-shopu.
1.5 Obchodné podmienky sú tieto všeobecné obchodné podmienky a zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Prenajímateľom a Nájomcom, uverejnené na webovom sídle Prenajímateľa: www.peopia.sk

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu pri prenájme Tovaru ponúkaného Prenajímateľom prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Prenajímateľa: www.peopia.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom na diaľku.
2.2 Predmetom podnikania Prenajímateľa je prenájom oblečenia cez E-shop na 1, 2, 3 alebo 4 mesiace.
2.3 Nájomca odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.
2.4 Nájomca je viazaný Obchodnými podmienkami od momentu uzatvorenia  zmluvy o prenájme.
2.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

3. Objednávka tovaru a uzatváranie zmluvy o prenájme

3.1 Tovar si môže Nájomca objednať na E-shope Prenajímateľa, prostredníctvom nákupného košíka.
3.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných vo formulári v nákupnom košíku E-shopu.
3.3 Nájomca vyjadruje vyplnením a odoslaním objednávky Prenajímateľovi svoju vôľu uzavrieť s Prenajímateľom  zmluvu o prenájme. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o prenájme a samotná  zmluva o prenájme je uzavretá až záväzným potvrdením objednávky zo strany Prenajímateľa.
3.4 Odoslaním objednávky Nájomca taktiež potvrdzuje, že sa oboznámil aj s:
3.4.1 Vlastnosťami tovaru,
3.4.2 Dobou prenájmu Tovaru,
3.4.3 Spôsobom doručenia a spätného vrátenia Tovaru Prenajímateľovi,
3.4.4 Celkovej cene, ktorú je Nájomca povinný Prenajímateľovi uhradiť.
3.5 Po odoslaní objednávky bude na e-mail Nájomcu automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému Prenajímateľa. Takéto automatické potvrdenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky Prenajímateľom.
3.6 Záväzným potvrdením objednávky Prenajímateľom je e-mailové potvrdenie označené ako “Potvrdenie objednávky”, zaslané po overení dostupnosti Tovaru a termíne dodania zo strany Prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo objednávku nepotvrdiť v prípade, keď objednaný Tovar nie je dostupný (napr. z dôvodu, že iný nájomca nevráti Tovar včas), o čom bude Nájomcu informovať e-mailom.
3.7 Nájomca má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Prenajímateľa.
3.8 Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého prenájom je predmetom  zmluvy o prenájme, cena, platobné podmienky, doba prenájmu, údaje o spôsobe a adrese doručenia Tovaru, predpokladanej dodacej lehote Tovaru, spôsob a dátum vrátenia Tovaru Prenajímateľovi, PDF verzia Obchodných podmienok aktuálnych v čase uzavretia  zmluvy o prenájme, prípadne aj iné potrebné údaje.
3.9 Na e-mailovú adresu Nájomcu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3.10 Zmluva o prenájme je uzavretá doručením Potvrdenia objednávky v elektronickej podobe Nájomcovi alebo v listinnej podobe pri doručení Tovaru. Súčasťou zmluvy o prenájme je objednávka, Potvrdenie objednávky, Obchodné podmienky platné v čase zadania objednávky a prípadné osobitné podmienky dohodnuté medzi Prenajímateľom a Nájomcom e-mailovou komunikáciou.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Prenajímateľ nie je platcom DPH.
4.2 Cena za prenájom Tovaru „Nájomné“ uvedené na E-shope je konečné. Nájomné sa líši podľa dĺžky prenájmu tovaru.
4.3 Cena za prenájom Tovaru zahŕňa cenu za balné.
4.4 Cena za prenájom nezahŕňa cenu za dopravu a poštovné Tovaru.
4.5 Nájomca berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením Tovaru, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je na stránke E-shopu uvedené, že náklady spojené s doručením Tovaru sú započítané v cene prenájmu Tovaru, alebo zdarma.
4.6 Akciové ceny za prenájom Tovaru sú platné do dátumu uvedeného na stránke E-shopu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ako napríklad individuálne zľavy pre Nájomcov, zľavové kupóny, alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.
4.7 Za prenájom Tovaru prostredníctvom E-shopu môže Nájomca zaplatiť  bankovým prevodom.
4.11 Platba je možná len v mene EUR.
4.12 Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet Prenajímateľa.
4.13 Po pripísaní ceny za nájomné na bankový účet Prenajímateľa, objednávku expedujeme.
4.14 Objednávateľ je povinný uhradiť objednávku prevodom na bankový účet Prenajímateľa do 2 pracovných dní, inak sa jeho objednávka ako aj rezervácia tovaru ruší.

5 Dodacie podmienky

5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle Prenajímateľ len po dohode s Nájomcom.

5.2 Dodacia lehota na Tovar v ponuke Prenajímateľa je spravidla do 10 až 14 pracovných dní od Potvrdenia objednávky zo strany Prenajímateľa, pokiaľ u jednotlivého Tovaru nie je na E-shope uvedená dlhšia dodacia lehota. Dodacia lehota sa po dohode s Nájomcom môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude Prenajímateľ Nájomcu informovať pri Potvrdení objednávky emailom. Ak Nájomcovi nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.7 týchto Obchodných podmienok.
5.3 O odoslaní Tovaru bude Prenajímateľ informovať Nájomcu e-mailom.
5.4 Prenajímateľ zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si Nájomca vyberie z ponúkaných možností pri vytváraní objednávky:

a)  Zásielkovňa PP – výdajné miesta

b) Zásielkovňa HD – dodanie na adresu,
c) osobné prevzatie v mieste sídla obchodnej spoločnosti peopia s.r.o. v Moste pri Bratislave
5.5 Cena za dopravu Tovaru na určené miesto je nasledovná:
a)  Zásielkovňa PP – výdajné miesta 3,5 EUR vrátane spätného balíka

b) Zásielkovňa HD – dodanie na adresu 5,3 EUR vrátane spätného balíka,
c) osobné prevzatie v mieste sídla obchodnej spoločnosti peopia s.r.o. v Moste pri Bratislave je bez poplatku.
5.7 Miesto osobného odberu je sídlo obchodnej spoločnosti peopia s.r.o. Škoricová 2, Most pri Bratislave 90046. Nájomca si musí vopred dohodnúť termín osobného odberu s Prenajímateľom a to buď telefonicky alebo emailom.
5.8 Záväzok Prenajímateľa doručiť Tovar sa považuje za splnený doručením Tovaru na miesto určené v Potvrdení objednávky .
5.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Nájomca je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa, resp. neprevziať. Nájomca aj Prenajímateľ sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu Tovaru.
5.10 Daňový doklad (faktúru) posiela Prenajímateľ Nájomcovi elektronicky, na e-mail Nájomcu.
5.11 Papierová faktúra je dodaná spolu s Tovarom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
5.12 Návod na starostlivosť o Tovar a inštrukcie na Vrátenie Tovaru po uplynutí doby nájmu posiela Prenajímateľ Nájomcovi elektronicky, na e-mail Nájomcu.
5.13 Za nebezpečenstvo škody na Tovare zodpovedá Prenajímateľ až do jeho prevzatia Nájomcom. Tovar sa považuje za prevzatý Nájomcom okamihom, keď Nájomca alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme Tovar. Od momentu prevzatia Tovaru znáša nebezpečenstvo škody na Tovare Nájomca. 
5.14 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že Prenajímateľ bude mať nedostatok Tovaru skladom a tak objednaný Tovar môže Nájomcovi dodať postupne po častiach v niekoľkých balíkoch, pričom cenu za dopravu, resp. poštovné platí Nájomca ako za jeden balík.
5.17 Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

6 Práva a povinnosti Prenajímateľa

6.1 Prenajímateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Nájomcu potvrdenej v Potvrdení objednávky za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.
6.2 Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy o prenájme v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade Nájomcovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný Tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Nájomca súhlasí.
6.3 Prenajímateľ má právo nepotvrdiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Nájomcom kvôli chybne uvedeným alebo neuvedeným kontaktným údajom.

6.4  Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy o prenájme v prípade neúspešného doručeniu Tovaru alebo ak si Nájomca Tovar včas neprevezme.


7. Práva a povinnosti Nájomcu

7.1 Uzatvorením zmluvy o prenájme sa Nájomca zaväzuje prevziať objednaný Tovar, zaplatiť za Tovar a jeho dopravu dohodnutú cenu.
7.2 Nájomca je povinný prevziať Tovar na dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.
7.3 Nájomca odoslaním objednávky Prenajímateľovi potvrdzuje , že Prenajímateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.4 Nájomca je povinný starať sa o Tovar s náležitou starostlivosťou a podľa pokynov, ktoré sú zverejnené na E-shope, a návodom na starostlivosť o Tovar. Nájomca je povinný používať odporúčané čistiace prostriedky v záujme zachovania kvality a funkcií materiálov použitých na Tovare.

7.5 Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej cene za prenájom dotknutého Tovaru za obdobie 3 mesiacov, v prípade ak Nájomca Tovar nevráti včas alebo ak Nájomca vráti Tovar viditeľne poškodený. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Prenajímateľa na adresu Nájomcu uvedenú v objednávke. Právo Nájomcu na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.   

8. Právo Nájomcu odstúpiť od zmluvy

8.1 Nájomca je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o prenájme Tovaru do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
8.2 Nájomca má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v “kamennom obchode”, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a veľkosti Tovaru.
8.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď Nájomca alebo ním určená tretia osoba prevzala Tovar.
8.4 Nájomca môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je prenájom Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8.5 Nájomca si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie Tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vlastný formát vyhlásenia – môže ho napísať aj rukou, avšak jasne, zrozumiteľne a čitateľne. Tovar, ktorý chce vrátiť, pošle spolu s kópiou daňového dokladu ako doporučenú zásielku alebo doručí osobne na adresu Škoricová 2, 90046 Most pri Bratislave.
8.6 Zásielky na dobierku Prenajímateľ nepreberá.
8.7 Nájomca je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť Prenajímateľovi alebo ho odovzdať Prenajímateľovi  alebo osobe poverenej Prenajímateľom na prevzatie Tovaru.
8.8 Lehota na odstúpenie od zmluvy zostáva zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo Prenajímateľovi  odoslané najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. štrnásty deň odo dňa prevzatia Tovaru.
8.9 Prenajímateľ je povinný Nájomcovi písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy.
8.10 Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie služby prenájmu na základe zmluvy o prenájme Tovaru začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Prenajímateľ informuje Nájomcu, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby prenájmu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca Nájomca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prenajímateľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Nájomcovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, pričom Prenajímateľ je oprávnený odpočítať alikvotnú časť ceny za prenájom Tovaru za obdobie od prevzatia Tovaru Nájomcom do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre vylúčenie pochybností Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi cenu za poskytnutú službu prenájmu Tovaru, t.j. odo dňa prevzatia Tovaru do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
8.11 Nájomca nemôže odstúpiť od zmluvy, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby prenájmu Tovaru (t.j. po uplynutí doby prenájmu).

8.12 Prenajímateľ nie je povinný uhradiť Nájomcovi dodatočné náklady, ak si Nájomca výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Nájomca, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prenajímateľom .
8.13 Pri odstúpení od zmluvy znáša Nájomca náklady na vrátenie tovaru Prenajímateľovi  alebo osobe poverenej Prenajímateľom na prevzatie tovaru.
8.14 Platby zaplatené bankovým prevodom budú Nájomcovi vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platba v hotovosti bude Nájomcovi vrátená v hotovosti alebo na číslo účtu uvedené vo Formulári na odstúpenie od zmluvy.
8.15 Pri odstúpení od zmluvy znáša Nájomca iba náklady na vrátenie Tovaru Prenajímateľovi.
8.16 Platba za Tovar bude Nájomcovi uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Prenajímateľa  alebo po predložení dokladu o zaslaní tovaru späť Prenajímateľovi , podľa toho, čo nastane skôr. Platby za Tovar budú Nájomcovi vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené odstúpenie od uvedenej zmluvy.
8.17 Odstúpiť od zmluvy a vrátiť prenajatý Tovar má Nájomca len v prípade, ak je Tovar nepoškodený, ideálne nenosený nad rámec nosenia potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru a v stave, v akom ho Nájomca, alebo ním poverená osoba prevzala.

8.18 V prípade odstúpenia od Zmluvy o prenájme detského oblečenia Nájomca zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Balíka v dôsledku zaobchádzania s ním (v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia) iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Balíka (Balík teda nie je možné používať a následne ho vrátiť).

9. Reklamačný poriadok

9.1 Nájomca má právo na prenájom bezchybného Tovaru a právo, aby bol Tovar bezchybný počas celej doby prenájmu.

9.2 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb bola nižšia, ako bolo dohodnuté v  zmluve o prenájme, vzniká Nájomcovi právo na reklamáciu.
9.3 Svoje právo na reklamáciu musí Nájomca uplatniť písomne a bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia prenájmu Tovaru, inak toto právo zaniká.
9.4 Na uplatnenie práv na reklamáciu postačuje daňový doklad o prenájme.
9.5 Dôkazné bremeno je na strane Nájomcu.
9.6 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené Nájomcom, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
9.7 Nájomca má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!
9.8 V prípade ak si Nájomca praje uplatniť právo na reklamáciu služby, je povinný o tom písomne upovedomiť Prenajímateľa .
9.9 Nájomca berie na vedomie, že je povinný pozrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Nájomca zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá zmluve o prenájme, je povinný o tom bezodkladne upovedomiť Prenajímateľa .
9.10 Nájomca je oprávnený poveriť prevzatím Tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ Tovar prevezme Nájomcom poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí Tovaru rovnaké povinnosti podľa bodu 8.9 týchto Obchodných podmienok.
9.11 Reklamovaný tovar je Nájomca povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu.
9.12 V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Prenajímateľovi, koná Nájomca tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude Tovar dostatočne chrániť.
9.13 Nájomca môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Prenajímateľa , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby
9.14 Reklamáciu tovaru vybavuje Prenajímateľ bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Nájomcom. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za iný výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za iný, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
9.15 V prípade, že bol reklamovaný Tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí Nájomca. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného Tovaru späť, na vyslovenú žiadosť Nájomcu hradí Nájomca.
9.16 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku Nájomcovi po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy, prípadne zľava z ceny prenájmu Tovaru – na základe dohody medzi Prenajímateľom  a Nájomcom.
9.17 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prenajímateľ povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Nájomca právo odstúpiť od zmluvy o prenájme.
9.18 Prenajímateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Nájomcovi potvrdenie o prijatí reklamácie.
9.19 Prenajímateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Nájomcovi písomný doklad najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie.
9.20 Pokiaľ Nájomca nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľa  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa  so žiadosťou o nápravu. Ak Prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Nájomca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); Nájomca má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
9.21 Nájomca sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Nájomca môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Nájomca pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Nájomca môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava; Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
10.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
10.3 Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny sú platné a účinné od momentu ich zverejnenia na webovej stránke Prenajímateľa. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o prenájme sa spravujú Obchodnými podmienkami účinnými v čase uzavretia zmluvy o prenájme.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5.2021.


Vyberajte

z udržateľného detského oblečenia :)

Zadajte do vyhľadávača požadovaný výraz.
Sledujte nás na našom Instagrame