logo main
0

V košíku nemáte žiadne produkty

Ochrana osobných údajov

DomovOchrana osobných údajov

A)       Úvodné ustanovenia

Predávajúci je pri spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v postavení prevádzkovateľa osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy (ide o zákonnú požiadavku na spracúvanie osobných údajov). Predávajúci na účely uzatvorenia zmluvy spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

–   v prípade, ak je v postavení kupujúceho spotrebiteľ: titul, meno a priezvisko, adresa na doručovanie, vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresu;

–   v prípade, ak je v postavení kupujúceho fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, číslo telefónu a e-mailová adresa.

B)        Dĺžka spracovania osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po nevyhnutnú dobu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

V prípade, ak dal kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, tieto osobné údaje sú spracúvané najdlhšie 10 rokov alebo do doby, kedy kupujúci tento súhlas neodvolá.

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt predávajúci tieto osobné údaje vymaže.

C)       Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Účelom spracovania osobných údajov je tak vybavenie objednávky kupujúceho a výkon povinností, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri objednávke budú spracúvané osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a sú v tomto bode už definované. Účelom spracovania osobných údajov je aj zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít, a to výlučne kupujúcim, ktorý na tento účel dali svoj výslovný súhlas.

Zo strany predávajúceho ako prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania.

D)       Práva kupujúceho

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje prostredníctvom emailu poslaním mailu na adresu peopia@peopia.sk.

Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, týkajúcich sa kupujúceho, opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Práva kupujúceho:

 –  právo na prístup k svojím osobným údajom;

 –  právo na opravu osobných údajov, resp. právo na obmedzenie ich spracovania;

 –  právo na výmaz osobných údajov;

 –  právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov;

 –  právo na prenositeľnosť údajov;

 –  právo odvolať svoj súhlas.

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

  • potvrdenie o účele spracúvania osobných údajov,
  • potvrdenie o kategórií spracúvaných osobných údajov,
  • potvrdenie o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
  • potvrdenie o dobe uchovávania osobných údajov,
  • opravu osobných údajov, týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo namietanie spracúvania osobných údajov,
  • potvrdenie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
  • potvrdenie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti (aj prostredníctvom automatizovaných prostriedkov) u predávajúceho namietať:

  • spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa ust. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
  • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak kupujúci namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, predávajúci tiet osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
  • spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie.

Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie kontroly podľa ust. § 90 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

E)        Ostatné

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú a predávajúci nemá záujem odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettera alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to iba po  predchádzajúcom súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettera. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené. Marketingový informačný systém predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Na to, aby mohol predávajúci zaznamenávať cookies je potrebný súhlas kupujúceho so zaznamenávaním cookies. Svoj súhlas so zaznamenávaním cookies môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

Predávajúci ako prevádzkovať osobných údajov zároveň vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, a to ako v listinnej, tak aj elektronickej podobe. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Predmetné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 18.04.2021.

Vyberajte

z udržateľného detského oblečenia :)

Zadajte do vyhľadávača požadovaný výraz.
Sledujte nás na našom Instagrame